Chúng tôi, Công ty Cổ phần FPT, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích dưới đây:

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân có thể được sử dụng cho mục đích xác nhận hoặc liên hệ.

– Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào có thể ảnh hưởng xấu đến bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

– Khi bạn tạo tài khoản trên nền tảng sự kiện ảo, chúng tôi có thể thu thập các thông tin bao gồm e-mail, mật khẩu, quốc gia, giới tính, tên, tổ chức, số điện thoại và địa chỉ.

3. Lưu trữ, sử dụng và hủy bỏ thông tin cá nhân

– Việc lưu trữ và sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân thu thập được sẽ bắt đầu khi Thỏa thuận người dùng được ký kết (tức là đăng ký thành viên).

– Khi có yêu cầu hủy bỏ hợp lý, chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân đã thu thập. Nếu được in ra giấy, thông tin sẽ bị hủy bằng cách đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác. Nếu được lưu dưới dạng tệp điện tử, thông tin sẽ bị hủy bằng các biện pháp kỹ thuật để hồ sơ không thể được sử dụng lại.